Vår historia

Om ossRFSL

1993–94

Intresset av att bilda en lokalavdelning i Eskilstuna började 1993. 1994 bildade man en interimstyrelse bestående av sex personer. I början var allt mycket hemligt och ordförande, sekreterare och kassör träffades i en vanlig lägenhet hos någon av styrelsemedlemmarna. ABF lånade senare ut en lokal och c:a tjugo personer kom dit. Sedan ordnades cafékvällar i Parkkällaren.

1995

Under 1995 diskuterade styrelsen med kommunpolitiker om bidrag och vikten av att ha en lokal. Det var svårt att få ut information då avdelningen inte hade någon fast träffpunkt eller telefon, dit folk kunde ringa. Man tryckte då på om de socialpolitiska aspekterna och kommunen bidrog då med 5.000 kr. Vi fick då dela lokal med Mansjouren. I början gick det trögt med Kultur- och Fritidsnämndens politiker då de inte ville hjälpa till. Genom Studiefrämjandet hölls en studiecirkel i data och en person i föreningen bidrog med en gammal bärbar dator. Under detta år fick vi också vetskap om att vi kunde söka medel för hiv/AIDS – prevention hos Folkhälsoinstitutet. Dessa medel kunde dock inte användas till lokalhyra. Samma år i november, anordnades, tillsammans med ABF, en regionträff, som helgkurs i Försvarsgården. Det ekonomiska i denna träff stod ABF för.

1996

Detta år hittades en billig lokal, som Dartklubben hade haft, på Noréusgatan på Söder. Det var en källarlokal som rustades upp av medlemmarna. Bardisken såldes av Dartklubben. Under detta år hölls det studiecirklar i olika ämnen, och cafékvällar och fester drog till sig fler medlemmar och andra intresserade, vilket förbättrade vår ekonomi.

1997

Inte förrän 1997 insåg kommunpolitikerna att det var av stor psykosocial vikt att en träffpunkt för homo- och bisexuella fanns. Under detta år startade vi upp jourtelefon för de som behövde information om homo- och bisexualitet. Föreningen var mansdominerad och under detta år minskade antalet tjejmedlemmar betydligt på grund av flytt.

1998

1998 valdes det in en kvinna, med invandrarbakgrund, som ledamot i styrelsen. Med idogt arbete uppmuntrade hon andra kvinnor att engagera sig i föreningen. Detta satte igång jämställdhetsarbetet i föreningen. Olika aktiviteter bara för kvinnor arbetades fram: i medlemstidningen, ”Re-Port”, utvecklades ”Nikita”-sidorna, som var skrivna av tjejer för tjejer. För första gången anordnades en kurs, ”Våga tala inför andra”, för tjejer. Cafékvällar, filmvisning och tjejfest provades. Antalet tjejer i föreningen ökade sakta men säkert. Filmvisning för bara killar provades också. Det är viktigt att påpeka att ungdomarna började delta under året och detta bidrog med nya idéer och insikter. Detta år växte föreningens internarbete och medlemmarnas antal ökade kraftig, för första gången hade vi 103 medlemmar.

1999

Detta år kan man sammanfatta med tre ord: jämställdhetsfrågor, invandrarfrågor och sexualpolitiskt arbete. Nu nådde jämställdhetsarbetet inte bara kvinnor, utan också ungdomar och äldre i föreningen. Det blev viktigt att alla grupper var representerad på styrelseposterna. Föreningen satsade på mångfald. En stark styrelse gjorde det möjligt att sätta igång och utveckla invandrarfrågor. För första gången i RFSLs historia arrangerade vi i Eskilstuna en ”invandrarträff” för invandrare från hela Sverige. Samma år medverkade vi med en motion till RFSLs kongress genom vilken arbetet med invandrarfrågor inom RFSL sattes igång. Samma år satsade RFSL Eskilstuna på externarbete. Detta skulle innebära att synliggöra HBT-grupper (homo- och bisexuella, och transpersoner) i samhället. Nyckelordet var ”sexualpolitiskt arbete”. Det anordnades möten med politikerna i Eskilstuna, debattartiklar skrevs och reportage i lokala tidningar skrevs fortlöpande. Vi ville synas och höras, vi ville inte längre vara lilla RFSL Eskilstuna. Olika preventionskampanjer mot STD och HIV sattes igång. Under ”Love Power kampanjen” arrangerade vi en turné i vilken vi åkte runt i Eskilstuna, Malmköping, Katrineholm och Flen. Ett seminarium anordnades i vårt arbete för att nå olika yrkesgrupper utanför RFSL. Det var en otrolig framgång och av detta arrangemang lärde vi oss att det var möjligt att utveckla ett systematiskt organiserat arbete utåt.

2000

Nytt sekel, ny motivation. Intern- och externarbetet gick hand i hand. Vår gamla lokal på Noréusgatan blev för liten. Vi saknade utrymme för vår nya verksamhet och det antal medlemmar vi hade då. Så vi flyttade till en större, ljusare och bättre lokal, som var beläget mer centralt. I RFSL-kongressen blev vi tilldelade priset ”Årets RFSL-avdelning 2000” med motiveringen: ”Priset delas ut till RFSL Eskilstuna som trots att ni är en liten förening ändå har stora ambitioner. Avdelningen har en genomtänkt jämställdhetssatsning som många andra avdelningar borde avundas er. Ni ligger också i täten vad gäller ert arbete gentemot homo- och bisexuella invandrare. Genom ert sexualpolitiska arbete inom kommunen har ni synliggjort RFSL som en organisation att ta på allvar.” Samma år fick vi en anställd, Marie Josfalk, vilket underlättade vår verksamhet samtidigt som vi kunde ägna mer tid åt våra medlemmar.

Den 1 april hade vi invigning av vår nya lokal och då delade vi ut priset till ”Homovänligaste Eskilstunabo” för första gången. Två stycken fick priset och dessa var Marie Hillblom, journalist på lokaltidningen Folket, ”för hennes arbete att synliggöra homosexuella i massmedia och deras fortsatta kamp för jämlikhet och för hennes fördomsfria gestaltning av homosexualitet”, och Marika Pettersson, mamma till en medlem i föreningen, ”för att hon i egenskap av förälder har stöttat sin sons komma ut process och för att hon, som utomstående och icke-medlem, även har fungerat som ett stöd och hjälp åt föreningen RFSL Eskilstuna”. En Anhöriggrupp startades för medlemmars anhöriga i vilken anhöriga kunde ventilera sina tankar och känslor och få stöd. Anförare av denna grupp blev en mamma till en föreningsmedlem och en präst från Mälardalens högskola fungerade som stödperson. Äldrefrågor blev aktuella på dagordningen och för första gången ansökte vi om bidrag för ett äldreboendeprojekt hos kommunen.

2001

För andra året i rad delade vi ut priset ”Homovänligaste Eskilstunabo”. Den här gången gick priset till Marie-Louise Svensson, studentpräst på Mälardalens högskola, ”för att hon med sin öppna och generösa attityd stöttat och hjälpt homo- och bisexuella, samt deras anhöriga, och för att hon i sitt arbete som präst i Svenska Kyrkan visar förståelse för den komma ut process som många homo- och bisexuella genomgår”. Vi har fortsatt med hiv-projektet och vi har arbetat både internt och externt med kurser. Vi har ansökt och fått bidrag från Brottsofferfonden i en informationskampanj ”Hot och hot om våld mot RFSL:s målgrupper”. Ett seminarium har redan hållits och detta var riktat till personal inom socialtjänsten, polisen, Svenska kyrkan m. fl. Under detta år har vi fortsatt att utveckla kontakter med politiker. Ett viktigt möte ägde rum den 30 augusti på vilket man diskuterade allmänt viktiga frågor som ”adoption, insemination och asyl på grund av sexuell läggning”, m.m. Det mer remarkabla med detta möte var att vi fick stöd från flera partier att skriva en motion till kommunfullmäktige om att utveckla homokompetens i Eskilstuna.

2002

Föreningen fortsatte ha Cafékvällar varje onsdag, medlemmar åkte på utbildningar i andra städer mm. Två kurser ordnades under året. Dels träffades styrelsen och aktiva med respektive på en idyllisk idrottsplats någon mil från Eskilstuna en helg för att lära sig mera om hur det går till att sitta i styrelse och umgås. Dels ordnades en Regionsträff i föreningslokalen på hösten med deltagare från bland annat Eskilstuna, Norrköping och Sundsvall. Några medlemmar åkte till Strängnäs marknad och delade ut kondomer och information och knöt kontakter genom att prata med folk på marknaden och besöka föreningar som hade Öppet hus. Tidigare år hade medlemmar gjort detta på Drakbåtsfestivalen i Eskilstuna i slutet av augusti, men detta år hade den försvunnit för att ersättas av en ny fest och alla gamla kontakter och rutiner hade försvunnit. Men i Eskilstuna hade föreningen redan bra kontakter för att få sprida information och Strängnäs var en ny marknad, och det föreningen fick bra kontakter där. Föreningen samarbetade också med RFSL Västmanland inför Världsaidsdagen den 1 december.

2003

Den tid och ork som inte gick till att hålla igång föreningens löpande verksamhet lades i stort sett på två saker: årets Sommarkampanj om säkrare sex och förberedelser inför föreningens tioårsjubileum i februari 2004. Sommarkampanjen leddes av en mycket ambitiös projektledare, vilket slutade med att medlemmar från föreningen samma helg åkte mellan Malmköpings marknad och en marknad i Strängnäs samma helg i juli. Det blev en intensiv och effektiv helg efter en del problem som att en fotograg från Strängnäs Tidning jagade kampanjledaren på mobil i larmet på Strängnäs marknad och liknande, och lika roligt som ansträngande. När hösten kom var det dags att planera för jubileumsfest och prisutdelning av ”Eskilstuna HBT-pris” som det tidigare priset ”Årets homovänligaste Eskilstunabo” döptes om till. det blev mycket arbete med att leta efter en lämplig festlokal, bjuda in personer som har betytt mycket för föreningen genom åren med mera. Årets pristagare blev KD-politikern Alf Karlman. Denna sommar bildades även Kaktus för att slå ett slag för ungdomar i föreningen också. Se mer om det här i Kaktus länken.

2004

I februari firades RFSL Eskilstunas 10-årsjubileum med en stor fest! Ungefär femtio personer åt en festlig trerättersmiddag. Några av föreningens ordföranden genom åren berättade kort om föreningens historia och några av pristagarna genom åren höll tal. Senare under kvällen festade mer än hundra personer, från handläggare på ABF som föreningen har haft kontakt med för att vi ordnar studiecirklar till föreningens första ordförande och årets pristagare.
Bland våra gäster var:

  • Maria Wetterstrand, riksdagsledamot för Miljöpartiet och ursprungligen från Eskilstuna,
  • fd riksdagsledamoten och pristagaren Charlotta Bjälkebring,
  • de två pristagarna från första året som priset delades ut,
  • RFSL:s förbundsordförande Sören Andersson,
  • RFSL Eskilstunas första ordförande,
  • flera från Eskilstuna kommun,
  • … och självklart årets pristagare Alf Karlman!

Vårt tidiga sexualpolitiska arbete

Det har alltid varit av stor betydelse att RFSL Eskilstuna arbetar med sexualpolitiska frågor. Vi har lagt stor vikt vid frågor som rör oss direkt som t.ex. homosexuella och adoption, äldreboende för homosexuella, att homosexuella skall omfattas av lagen om hets mot folkgrupp, samtidigt har föreningen försökt att ha kontakt med lokala politiker för att driva fram ovanstående och andra frågor, som t.ex. skolinformation och utbildningar för olika yrkesgrupper verksamma inom kommunen. I samband med möten med politiker i dessa frågor riktar vi oss också utåt, till massmedia i form av debattartiklar, insändare och reportage. Vi har också medverkat i radio vad det gäller dessa frågor och vid ett tillfälle har vår ordförande deltagit i TV-programmet ”Mosaik”. Fastän vi alltid haft medlemmar som engagerat sig politiskt i föreningen har vi aldrig haft en speciell grupp som har arbetat med dessa frågor, så 2001 har vi för första gången bildat ett politiskt arbetsutskott, som enbart kommer att arbeta med politiska frågor och sexualpolitiskt arbete. · Första gången vi var i kontakt med politikerna var 1999 och på det mötet diskuterades EU. Medverkande på det mötet, som hölls i gamla lokalen på Noréusgatan, var Veronika Palm (SSU), Charlotte Berglund (vp) och Patrick Nordström (mp). Vårt senaste möte med lokalpolitikerna var den 30 augusti där Monica Gustafsson (m), Marianne Normell (fp), Kerstin Lindroos (fp), Solveig Lundström (s), Patrick Nordström (mp), Charlotte Berglund (vp) samt Alf Karlman (kd) medverkade. Under detta möte diskuterades homosexuella och adoption, asylfrågan samt homokompetens. Vi lämnade över ett förslag till en motion om homokompetens inom Eskilstuna kommun. Mötet var otroligt berikande och vi kom väldigt bra överens allihop. Vi fastslog att Eskilstuna behöver utveckla homokompetens. Charlotte Berglund (vp) och Solveig Lundström (s) kommer att tillsammans skriva en motion till kommunfullmäktige angående homokompetens. Det är också viktigt att påpeka att vi för första gången fått kontakt med Kristdemokraterna genom deras representant Alf Karlman.

2005

Uppgifter saknas.

2006

Uppgifter saknas.

2007

Uppgifter saknas.

2008

Verksamhetsberättelsen för detta verksamhetsår, hittar du här (pdf-fil, 0,5 MB).

2009

Verksamhetsberättelsen för detta verksamhetsår, hittar du här (pdf-fil, 0,9 MB).

2010

Verksamhetsberättelsen för detta verksamhetsår, hittar du här (pdf-fil, 1,27 MB).