Stadgar

Om ossRFSL

Här nedan finner ni RFSL Eskilstunas stadgar, s.k. ”spelregler”, som medlemmarna demokratiskt och gemensamt har tagit fram. Dessa stadgar är medlemmar såsom styrelse bundna att följa.

Förutom stadgarna så kan styrelsen för avdelningen ta fram och besluta om interna dokument på ansvarsfördelning och arbetssätt för att smidigt fördela ansvar och uppgifter sinsemellan för att effektivisera det administrativa arbetet.

Lokala stadgar

§ 1 Föreningens namn

§ 1.1 Föreningens namn är RFSL Eskilstuna och benämns även nedan som avdelning.

§ 2 Tillhörighet

§ 2.1 RFSL Eskilstuna är en ideell förening och en avdelning inom RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

§ 2.2 Avdelningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3 Syfte, ändamål och verksamhet

§ 3.1 Avdelningen syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka.

§ 3.2 Avdelningen ska bedriva politik, informationsverksamhet, social verksamhet och stödjande verksamhet för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Dessa verksamheter ska stå i överensstämmelse med RFSL:s principprogram, RFSL:s stadgar och de beslut som fattas av RFSL:s kongress.

§ 4 Medlemskap

§ 4.1 Avdelningen består av medlemmar som erkänner avdelningens och förbundets syfte och ändamål samt betalar medlemsavgift.

§ 4.2 Medlemsavgiften fastställs av RFSL: s ordinarie kongress.

§ 4.3 Avdelningsstyrelsen kan utesluta medlem som allvarligt skadat avdelningens verksamhet och/eller dess anseende eller om andra allvarliga skäl finns. Beslut fattas av styrelsen med 2/3 majoritet och under sluten omröstning. Medlemmen måste ges tillfälle att yttra sig inför styrelsen innan beslut om uteslutning fattas. Medlemmen har rätt att överklaga beslutet på nästkommande årsmöte.

§ 4.4 Varje medlem i föreningen har rätt att närvara, yttra sig och komma med förslag vid årsmöte och extra årsmöte samt avlämna motioner till ordinarie årsmöte.

§ 5 Organisation

§ 5.1 Årsmöte

§ 5.1.1 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

§ 5.1.2 Årsmöte ska hållas senast före mars månads utgång.

§ 5.1.3 Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet.

§ 5.1.4 Kallelsen ska innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet samt dagordning. Om stadgeförändringar ska behandlas i proposition skall detta framgå av kallelsen.

§ 5.1.5 Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast sju (7) veckor före årsmötet.

§ 5.1.6 Handlingar för ärenden som ska behandlas vid årsmöte ska vara tillgängliga för medlemmarna senast två (2) veckor före.

§ 5.1.7 Vid årsmöte ska följande frågor behandlas:

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
4. Val av årsmötespresidium
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Val av protokolljusterare
d. Val av rösträknare
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Propositioner
11. Motioner
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.
13. Val:
a. Styrelse
i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
ii. Ordförande
iii. Kassör
iv. Övriga ordinarie ledamöter**

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses

v. Ersättare
b. Kongressombud
c. Valberedning
d. Revisorer
e. Ev arbetsgrupper/övriga förtroendevalda
14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
15. Mötets avslutande.

§ 5.2 Extra årsmöte

§ 5.2.1 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om den själv finner det nödvändigt.

§ 5.2.2 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om någon av revisorerna eller förbundets revisorer så begär.

§ 5.2.3 Extra årsmöte får endast behandla den eller de frågor som föranlett mötet, vilket ska framgå i kallelsen.

§ 5.2.4 Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om en tiondel (1/10) av avdelningens medlemmar så begär, dock minst 10 stycken. Begäran från envar skall komma styrelsen skriftligen tillhanda.

§ 5.2.5 Extra årsmöte ska hållas senast fem (5) veckor efter det att begäran om sådant kommit styrelsen tillhanda.

§ 5.2.6 Extra årsmöte får inte hållas förrän minst två (2) månader förflutit sedan ordinarie årsmöte eller extra årsmöte senast hölls såvida inte en skriftlig begäran inkommit av en revisor, utifrån dennes granskande verksamhet.

§ 5.2.7 Kallelse till extra årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet.

§ 5.2.8 Kallelsen ska innehålla uppgifter om datum, tid och plats för mötet samt dagordning.

§ 5.2.9 På extra årsmötet ska följande frågor behandlas.

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötets är behörigt utlyst.
4. Val av årsmötespresidium
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Val av protokolljusterare
d. Val av rösträknare
5. Fastställande av dagordningen
6. De frågor som föranlett det extra årsmötets utlysande.
7. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
8. Mötets avslutande

§ 5.3 Styrelsen

§ 5.3.1 Styrelsen väljs av årsmötet och är näst årsmötet avdelningens högsta beslutande organ.

§ 5.3.2 Styrelsens ordinarie ledamöter ska bestå av ett udda antal, minst fem (5) och max elva (11) – ordförande, kassör och eventuella andra benämnda poster inräknade. I den totala styrelsen, däribland ersättare, ska mångfald eftersträvas.

§ 5.3.3 Styrelsen leder föreningsverksamheten och ansvarar för avdelningens ekonomi samt för verkställande och uppföljande av beslut fattade av årsmöte.

§ 5.3.4 Styrelsen ska hålla minst sex (6) protokollförda möten om året.

§ 5.3.5 Styrelsemötet är beslutsmässigt om samtliga ledamöter kallats skriftligen i vederbörlig ordning senast sju (7) dagar innan mötet och antalet närvarande styrelsemedlemmar är minst hälften av det totala antalet ordinarie ledamöter.

§ 5.3.6 Vid styrelsemöte har samtliga medlemmar närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Detta gäller inte om styrelsen beslutar annat för behandling av särskilt ärende.

§ 5.3.7 Beslut taget per capsulam ska protokollföras och ska tas upp vid nästa styrelsemöte.

§ 5.3.8 Valbar till styrelsen är endast den som är medlem i avdelningen.

§ 5.3.9 En anställd person, valberedare eller revisor kan ej vara styrelsemedlem.

§ 5.3.10 Ordförande kallar till styrelsens möten. Denna uppgift kan delegeras.

§ 5.3.11 Det åligger styrelsen att till årsmötet överlämna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse över föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

§ 5.3.12 Det åligger styrelsen att till årsmötet överlämna en verksamhetsplan inklusive budget för nästa verksamhetsår.

§ 5.3.13 Styrelsen kan adjungera personer antingen för enskilda ärenden, helt möte eller längre tid. Adjungerade i styrelsen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

§ 6 Beslut

§ 6.1 Beslut fattas med enkel majoritet utom då annat anges. Vid personval ska relativ majoritet tillämpas.

§ 6.2 Votering ska vara sluten vid personval om någon röstberättigad så begär.

§ 6.3 Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst, dock ej vid årsmöten, personval eller vid sluten votering då lotten skiljer.

§ 6.4 Röstning genom fullmakt är aldrig tillåten.

§ 7 Förvaltning

§ 7.1 Avdelningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari- 31 december.

§ 7.2 Avdelningens firmatecknare utses inom styrelsen.

§ 7.3 Firma ska tecknas av två i förening på ett sådant sätt som styrelsen bestämmer.

§ 7.4 Styrelsen eller firmatecknare har rätt att meddela begränsade fullmakter, exempelvis för bank- och postärenden.

§ 8 Revision

§ 8.1 Avdelningen ska ha minst två revisorer.

§ 8.2 Revisorerna ska fortlöpande under verksamhetsåret granska styrelsens och arbetsgruppernas arbete och förvaltning samt därefter ge utlåtande till styrelsen.

§ 8.3 Avdelningens eller förbundets revisorer har rätt att ofördröjligen få ta del av alla handlingar som rör avdelningen.

§ 8.4 Bokslutet ska vara revisorerna tillhanda senast fyra (4) veckor innan årsmötet.

§ 8.4 Revisorerna ska inför ordinarie årsmöte upprätta revisionsberättelse över det gångna verksamhetsåret, innefattande förslag till årsmötet huruvida föreningens avgående styrelse ska beviljas ansvarsfrihet eller ej. De ska även yttra sig över styrelsens förslag till hantering av resultat- och balansräkning.

§ 8.6 Revisionsberättelse ska vara styrelsen tillhanda senast tre (3) veckor före ordinarie årsmöte.

§ 9 Stadgetolkning och ändring av stadgarna

§ 9.1 För avdelning gäller av förbundskongressen antagna normalstadgar. Ändring av normalstadgar beslutas på förbundskongress med enkel majoritet bland närvarande röstberättigade medlemmar. För ändring av § 1, § 2, § 3, § 9 och § 10 krävs beslut med två tredjedelars (2/3) majoritet bland närvarande röstberättigade medlemmar eller beslut med enkel majoritet på två på varandra följande ordinarie förbundskongresser.

§ 9.2 Kursiverade paragrafer i normalstadgan är möjliga för avdelning att helt eller delvis ändras och ska då fastställas på avdelningens årsmöte. Avvikelser i övriga paragrafer ska fastställas av förbundsstyrelsen.

§ 9.3 Lokala tilläggsstadgar kan antas av avdelnings årsmöte. Dessa tilläggsstadgar får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i dessa normalstadgar. Tilläggsstadgar ska skickas till förbundsstyrelsen.

§ 9.4 För antagande av ändring eller upphävande av ändrings- och tilläggsstadgar krävs beslut på avdelningens ordinarie årsmöte med två tredjedelars (2/3) majoritet av de röstberättigade eller beslut med enkel majoritet på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§ 9.5 Tvister rörande tolkning av dessa stadgar och eventuella tilläggsstadgar avgörs av förbundsstyrelsen.

§ 10 Upplösning av avdelningen

§ 10.1 Beslut om avdelningens upplösning kan endast fattas vid två på varandra följande årsmöten, varvid den ena ska vara ordinarie. Beslutet måste stödjas av minst två tredjedelar (2/3) av de röstberättigade.

§ 10.2 Föreningen kan inte upplösas om minst tio (10) av föreningens medlemmar motsätter sig detta. Vid ett medlemsantal mindre än tio (10) stycken, så kan föreningen inte upplösas om minst hälften av medlemmarna motsäger sig detta.

§ 10.3 Föreningens medel och tillgångar ska efter upplösningen tillfalla Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheters (RFSL).

§ 10.4 Föreningen kan inte frånsäga sig sin tillhörighet till RFSL om minst tio medlemmar motsäger sig detta. Vid ett medlemsantal mindre än tio (10) stycken, så kan föreningen inte frånsäga sig sin tillhörighet till RFSL om minst hälften av medlemmarna motsäger sig detta.